Aktywności

Będąc globalnym graczem w obszarze Transportu i Logistyki, GEODIS przyjął organizację zapewniającą pełną zgodność z międzynarodowymi prawami oraz przepisami i wspiera klientów w ich działaniach mających na celu wzrost i przestrzeganie ograniczeń prawnych.

W 2003 r. GEODIS podpisał UN Global Compact. Karta Etyki GEODIS oraz Komitet Etyki GEODIS (z przedstawicielami ścisłego kierownictwa) stanowią kamienie węgielne programu etyki i zgodności koordynowanego przez dedykowany dział Etyki i Zgodności i są w pełni włączone w proces zarządzania GEODIS.

„GEODIS i jego pracownicy zaangażowani są w ambitny projekt międzynarodowego rozwoju, którego spełnienie zakłada silne podkreślanie wartości etycznych i niematerialnych zasad etycznych, które muszą znajdować odzwierciedlenie we wszystkich naszych decyzjach.
Dlatego też uznałam, że kluczowe znaczenie ma zmobilizowanie Zarządu i organizacji jako całości wokół tego przekonania. Będziemy więc wdrażać trwały program etyki i zgodności. Ponadto okazało się, że fundamentalne znaczenie dla naszej misji pomagania naszym klientom w osiąganiu sukcesu poprzez przezwyciężanie logistycznych ograniczeń, co jest kluczowym czynnikiem sukcesu w praktyce biznesowej, ma możliwość zapewnienia, że gdziekolwiek na świecie działa GEODIS, czyni to z całkowitym poszanowaniem przepisów międzynarodowych”.

Marie-Christine Lombard, Dyrektor Generalna, GEODIS.

Marie-Christine Lombard

Komitet Etyki GEODIS nadzoruje Etykę i Kulturę Zgodności Grupy

Komitet Etyki GEODIS , składający się z członków Zarządu i Dyrekcji , odpowiada za pilnowanie, by kultura korporacyjna nasiąknęła zasadami etycznymi oraz za podkreślanie zobowiązania GEODIS do solidnego, zrównoważonego wzrostu z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.

Kieruje działaniami GEODIS w zakresie etyki oraz zgodności i rozwija program mający na celu rzeczywiste zaangażowanie wszystkich menedżerów i pracowników.

Organizacja GEODIS w dziedzinie Etyki i Zgodności

Dział Etyki i Zgodności, raportujący  do Sekretariatu korporacyjnego GEODIS, przekazuje wytyczne dla Komitetu Etycznego oraz informuje i prowadzi programy szkoleniowe, by zapewnić właściwe stosowanie Karty Etyki przez pracowników GEODIS.

Dział Etyki i Zgodności rozwija, wdraża i wydaje konkretne standardy i procedury, by zapewnić ścisłe przestrzeganie zasad etycznych określonych w Karcie Etyki oraz przepisów międzynarodowych w dziedzinach takich, jak korupcja, konkurencja, wymogi dotyczące eksportu i sankcje ekonomiczne.

Kontaktuje się w kwestiach etyki i zgodności ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (pracownikami, klientami, partnerami, dostawcami GEODIS, organizacjami oceniającymi,  bankami itp.).

Kierownictwo każdej funkcji i każdej Linii Biznesowej przedstawia Kartę Etyki swoim pracownikom i zapewnia jej przestrzeganie w każdym kraju, w którym działa GEODIS. Kierownictwo nadzoruje kształcenie i szkolenie pracowników w zakresie etyki i zgodności oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.

Karta Etyki GEODIS

Karta Etyki GEODIS to kluczowy element inicjatywy GEODIS w zakresie etyki i zgodności, określający zasady, którymi kierować się powinni wszyscy pracownicy GEODIS  w swej codziennej pracy.

Stanowi ona wyraz odpowiedzialności GEODIS wobec wszystkich interesariuszy: społeczeństwa, partnerów biznesowych, udziałowca, organizacji i jej pracowników.

Dla dostawców i podwykonawców GEODIS sporządzony został kodeks postępowania oparty na Karcie Etyki. Określa on jasno oczekiwania Grupy w kwestiach etyki i zgodności.

Dalsze informacje

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących poglądu GEODIS na Etykę i Zgodność z zasadami, prosimy o kontakt: ethics@geodis.com

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości