Nasze podejście do zagadnień CSR

Nasze podejście do Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) oparte jest na Złotej Zasadzie „Bądź dobrym obywatelem”, jednej z 7 Złotych Zasad programu doskonalenia ustawicznego STS. Dlatego też CSR jest jedną z 7 wiodących zasad GEODIS prowadzących do realizacji planu korporacyjnego, jakim jest Ambition 2018.

Geodis commitments

„Bądź dobrym obywatelem” koncentruje się zarówno na aspektach środowiskowych, jak i społecznych. Wpływa w tych dwóch obszarach na klientów i pracowników GEODIS, społeczeństwo, dostawców, podwykonawców i udziałowców.

Kwestie środowiskowe dotyczą ograniczania wpływu na środowisko, w szczególności poprzez optymalizację zużycia surowców, poprawę efektywności węglowej oraz ograniczanie lokalnych zanieczyszczeń.

Aspekty społeczne obejmują etykę i zgodność z przepisami, BHP naszych pracowników, równość płci, integrację osób niepełnosprawnych, solidarność i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (CSR) w centrum naszego Programu Doskonałości Biznesowej  lien

W 2003 r., GEODIS podpisał UN Global Compact. Spółka jest zobowiązana do uczynienia z odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kluczowego elementu swojej korporacyjnej wizji. Dlatego też CSR zarządza się na najwyższych szczeblach firmy. Polityka dotycząca etyki, przestrzegania i poszanowania standardów, stanowi dodatkowe zobowiązanie podjęte przez spółkę w celu promowania pełnej satysfakcji interesariuszy.

Jako partner na rzecz zrównoważonego wzrostu dla klienta  lien

Strategia CSR dotycząca swoich klientów.

Podejmowanie działań jako odpowiedzialny pracodawca  lien

STRATEGIA CSR GEODIS ADRESOWANA DO PRACOWNIKÓW FIRMY.

Podejmowanie działań na rzecz środowiska i angażowanie społeczeństwa  lien

Strategia CSR GEODIS adresowana do pracowników firmy.

Włączanie naszych dostawców i podwykonawców w nasze podejście do tematyki CSR  lien

Strategia CSR dotycząca jej dostawców i podwykonawców.

Przestrzeganie zasad etyki i zgodności  lien

GEODIS jest firmą stawiającą wysokie wymagania sobie oraz wszystkim swoim interesariuszom, dlatego też w centrum swej strategii i fundamentalnych pryncypiów umieściła działania dotyczące Etyki i Zgodności. Stanowią one potwierdzenie silnej zasady odpowiedzialności, która towarzyszy na co dzień naszej Misji, naszej Wizji i naszym Wartościom.

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe